Witam wszystkich miłośników TUŁOWICKIEJ PORCELANY !!!

Strona, na której w³aœnie siê znajdujesz w ca³oœci poświęcona jest pasji,
jak¹ może być kolekcjonowanie porcelany z najznamienitszej fabryki porcelany na Œl¹sku.

MASZ KOLEKCJONERSKI PROBLEM?

NAPISZ WIADOMOή

JÊZYK, W KTÓRYM TOBIE ODPISZÊ:

wersja polskaenglish version

strona g³ównajak kupowaæ porcelanênaprawa porcelanyoryginalne znakireprodukcje imitacjeksi¹zki, albumy, recenzjelinkikontakt

galeria starej porcelany galeria starej porcelany Tillowitzart deco galeria starej porcelany Tillowitz

Oto skromna galeria ze star¹ porcelan¹ Schlegelmilchów pochodz¹c¹ z fabryk w Suhl i Tillowitz, dekorowan¹ jednym z najciekawszych styli stosowanych przez tê rodzinê fabrykantów. Wyroby zdobione w tym secesyjnym stylu czêsto spotykane s¹ ze znakami: RS Prussia, RS Suhl, RS Tillowitz lub RS Germany. Dlatego nie mozna jednoznacznie stwierdziæ, z jakiego okresu pochodz¹ i z której z dwojga funkcjonuj¹cych fabryk.
Niebawem do zamieszczonych poni¿ej zdjêæ do³¹cz¹ nastêpne. Strona ma charakter edukacyjny, dlatego te¿ galerie starej porcelany s¹ podzielone wed³ug stylów: formy i dekoracji. Galeria druga to typowe dla tu³owickiej porcelany wyroby klasyczne, natomiast trzecia to bardzo modne Artdeco-wskie wzory.strona g³ówna | jak kupowaæ | naprawa | oryginalne | reprodukcje | albumy | ciekawe linki | kontakt

© 2008-2024 www.porcelana-tulowice.pl

Publikacja materiałów bez zgody autora zabroniona.